Skip to content

ZAŠTITA-INSPEKT d.o.o. je tvrtka specijalizirana za poslove zaštite na radu i zaštite od požara.

Izrada procjena

Izrada pravilnika

Izrada planova

Izrada procjena

 • Izrada procjene rizika iz zaštite na radu
 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • Izrada procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća

Ispitivanja

 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • Ispitivanje radnog okoliša
 • Ispitivanje ostalih strojeva i uređaja i sredstava rada
 • Ispitivanje tipkala za nužno isključenje (protupožarna tipkala)
 • Ispitivanje nužne rasvjete-panik rasvjete
 • Ispitivanje hidrantske instalacije
 • Ispitivanje sustava za dojavu požara
 • ispitivanje sustava protupožarnih vrata
 • ispitivanje sustava zaklopki
 • ispitivanje sprinkler sustava
 • ispitivanje drencher sustava
 • ispitivanje sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

Osposobljavanje

 • Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje povjerenika radnika
 • Osposobljavanje neposrednog ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
 • Osposobljavanje za evakuaciju i spašavanje
 • Stručno osposobljavanje radnika raspoređenih na poslove s posebnim uvjetima rada za koje je propisana posebna stručna osposobljenost
 • Osposobljavanje za rad na visini
 • Organiziranje osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći