• Osposobljavanje

 • povjerenje

 • Oprema

Izrada procjena

 • procjene opasnosti iz zaštite na radu
 • procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća

Izrada pravilnika i planova

 • pravilnik zaštite na radu
 • pravilnik zaštite od požara
 • plan civilne zaštite
 • plan zaštite i spašavanja
 • plan evakuacije i spašavanja
 • plan zaštite od požara

Ispitivanja

 • električne i gromobranske instalacije
 • strojevi i uređaji s povećanim opasnostima
 • ostali strojevi, uređaji, sredstava rada i radni okoliš
 • tipkala za nužno isključenje i sustavi za dojavu požara
 • nužna rasvjeta - panik rasvjeta
 • hidrantske instalacije

Osposobljavanja

 • rad na siguran način
 • preventivne mjera zaštite od požara
 • evakuacija i spašavanje
 • poslovi s posebnim uvjetima rada
 • rad na visini
 • organiziranje osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći