ZAŠTITA-INSPEKT d.o.o. je tvrtka specijalizirana za poslove zaštite na radu i zaštite od požara. Obratite nam se sa povjerenjem!

Jeste li imali problema sa inspekcijom? Nikada ne znate kada mogu doći u kontrolu vaših strojeva, radnika i električnih instalacija. Djelatnici u društvima i obrtima moraju imati stručna osposobljavanja za rad na siguran način (i druga osposobljavanja ovisno o djelatnosti koju obavljaju). Pošaljite nam poruku ili e-mail sa informacijama o vašem poslovanju, mi ćemo vas uputiti što je potrebno kako biste u potpunosti izbjegli kazne i bili sigurni.

Svaka vrsta djelatnosti je podložna inspekcijama, stoga nam se obratite na vrijeme.

 • Izrada procjena

 • Izrada procjene rizika iz zaštite na radu
 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • Izrada procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća

 

 • Izrada pravilnika

 • Izrada pravilnika zaštite na radu
 • Izrada pravilnika zaštite od požara

 

 • Izrada planova

 • Izrada plana civilne zaštite
 • Izrada plana zaštite i spašavanja
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja
 • Izrada plana zaštite od požara

 

 • Ispitivanja

 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • Ispitivanje radnog okoliša
 • Ispitivanje ostalih strojeva i uređaja i sredstava rada
 • Ispitivanje tipkala za nužno isključenje (protupožarna tipkala)
 • Ispitivanje nužne rasvjete-panik rasvjete
 • Ispitivanje hidrantske instalacije
 • Ispitivanje sustava za dojavu požara
 • ispitivanje sustava protupožarnih vrata
 • ispitivanje sustava zaklopki
 • ispitivanje sprinkler sustava
 • ispitivanje drencher sustava
 • ispitivanje sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

 

 • Osposobljavanja

 • Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje povjerenika radnika
 • Osposobljavanje neposrednog ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
 • Osposobljavanje za evakuaciju i spašavanje
 • Stručno osposobljavanje radnika raspoređenih na poslove s posebnim uvjetima rada za koje je propisana posebna stručna osposobljenost
 • Osposobljavanje za rad na visini
 • Organiziranje osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći

 

 • Izrada web stranica i web shopova

 • Brza izrada 7-10 dana
 • Hosting
 • Domena (ime tvrtke.hr)
 • SSL certifikat pouzdanosti
 • Održavanje 365 dana
 • Izrada mailova info@imetvrtke.hr ili com
 • Implementiranje mailova u gmail
 • izrada vizualnog identiteta, logo-a i vizitki